English    Deutsch     Español    Français    繁體    简体

CALL US:+852 2736 9622

email: info@hktran.com

首页     服务      关于我们      专长      我们的客户      常见问题      与我们联系      付款方法    

安全的付款方式

我们提供 PayPal网上付款服务.PayPal是一个十分安全的网上付款系统.您只需按下面的按钮,便可以使用您的信用卡支付款项.

( 请注意你并不需要一个 PayPal或贝宝账户.)

 

      主目录 | 翻译服务 | 公司 | 我们的客户 | 联系我们 | 条款 | 友情链接   
Copyright © 2001 - Hong Kong Translation. All rights reserved.
Content Management by CMSmadeeasy